Towarzystwo funduszy inwestycyjnych (TFI) tworzy fundusze inwestycyjne, zarządza nimi i je reprezentuje w stosunkach z osobami trzecimi. Na stronie internetowej wybranego towarzystwa funduszy inwestycyjnych można sprawdzić m.in. notowania funduszy czy założyć IKE lub IKZE.

Wymogi prawne wobec towarzystwa funduszy inwestycyjnych

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1896) towarzystwo funduszy inwestycyjnych tworzy fundusze inwestycyjne, zarządza nimi oraz reprezentuje w stosunkach z osobami trzecimi (np. uczestnikami).

Żeby założyć towarzystwo funduszy inwestycyjnych, należy dysponować kapitałem w wysokości równowartości od 125 do 730 tysięcy euro. Pieniądze te nie mogą pochodzić z kredytu ani pożyczek, ich pochodzenie musi być udokumentowane.

Status towarzystwa funduszy inwestycyjnych nadaje spółce Komisja Nadzoru Finansowego, jeśli spółka ta spełnia niezbędne wymagania i ma siedzibę na terytorium Polski. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych jest zobowiązane do zatrudnienia minimum dwóch doradców inwestycyjnych specjalizujących się w zarządzaniu funduszami i papierami wartościowymi oraz przynajmniej jednego eksperta w obrocie papierami wartościowymi.

Zadania towarzystwa funduszy inwestycyjnych

Towarzystwo funduszy inwestycyjnych tworzy fundusze i przygotowuje ich dokumentację, np. statut, księgi i sprawozdania finansowe czy materiały marketingowe. Obsługuje fundusze, dokonując ich wyceny i zarządzając tzw. portfelem, by inwestowane pieniądze były wykorzystywane jak najefektywniej. Umożliwia swoim klientom zarządzanie ich własnymi portfelami lub przyjmuje zlecenie usługi asset management, czyli zarządzania portfelem przez specjalistów.

Towarzystwo funduszy inwestycyjnych odpowiada za sprzedaż funduszy i w ramach tego obowiązku podejmuje współpracę z organami państwowymi oraz instytucjami finansowymi, by umożliwić dystrybucję jednostek uczestnictwa (w przypadku funduszy otwartych FIO) i certyfikatów inwestycyjnych (w przypadku funduszy zamkniętych FIZ).

Sprzedaż tytułów uczestnictwa (jednostek lub certyfikatów) reguluje statut funduszu inwestycyjnego. W FIO jednostki uczestnictwa można nabyć i zlecić ich wykupienie przez fundusz w dowolnym momencie. Może je kupić każdy w dowolnej ilości. Certyfikaty inwestycyjne FIZ można nabyć i odsprzedać tylko w terminach określonych przez statut funduszu. Mogą je nabyć wyłącznie inwestorzy spełniający określone w statucie warunki.

Towarzystwo funduszy inwestycyjnych odpowiada za wycenę funduszy, którymi zarządza. Aktualne notowania można znaleźć na stronie internetowej konkretnego towarzystwa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here